CRM

CRM คืออะไร

CRM (Customer Relationship Management) หมายถึง การบริหารและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าหรือบริการของธุรกิจ จนเกิดเป็นยอดขายตามเป้าหมายที่ธุรกิจได้วางไว้  CRM จึงเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของธุรกิจและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดย CRM สามารถจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ มีเครื่องมือและฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายขายหรือทีมขายสามารถติดตามลูกค้าและวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าและเห็นภาพรวมแนวโน้มของการขายได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายให้สำเร็จได้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

CRM

 

 

 

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี