7 ประโยชน์ ของการใช้ระบบ CRM สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม

ธุรกิจอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มักเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง มีการใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีทันสมัยต่าง ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการต่างมีความซับซ้อนกว่าธุรกิจทั่วไป โดยเฉพาะกระบวนการขายที่ต้องมีทีมเซลส์เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อนำเสนอสินค้า บริการและส่งมอบคุณค่าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างน่าประทับใจ และเพื่อการบริหารงานขายอย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน ระบบ CRM นั้นจึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะช่วยให้ผู้ผลิต เจ้าของธุรกิจ สามารถบริหารทีมขายได้ดีมากขึ้น สร้างโอกาสในการปิดการขายได้สำเร็จ บทความนี้ Readyplanet จึงได้รวบรวม 7 ประโยชน์ ของการใช้ระบบ CRM สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมมาให้ทุกท่านได้เรียนรู้เพิ่มเติม

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

ธุรกิจอุตสาหกรรม คืออะไร? มีกลุ่มเป้าหมายคือใคร?

 

Industrial Businesses

 

 

ธุรกิจอุตสาหกรรม คือ กิจการหรือธุรกิจที่มีกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าในปริมาณมาก และมักมีการดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง มักมีการใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีทันสมัยต่าง ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้น บริษัทอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ในประเทศไทยนั้นมี 6 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อาหาร ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ยางและพลาสติก เคมีภัณฑ์ และปิโตรเลียม ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย ยกตัวอย่างเช่น

อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่เป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่ช่วยทั้งการจ้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาเทคโนโลยีด้านยานยนต์ มีผู้ผลิตหลากหลาย อาทิ Toyota Honda Isuzu และ Nissan ที่มีฐานผลิตในไทยและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อส่งออก ตั้งแต่ตัวถัง เครื่องยนต์ ระบบบังคับเลี้ยว ชิ้นส่วนเบรก จนเกิดเป็น Supply Chain ที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

อุตสาหกรรมเคมีในไทย นั้นก็ครอบคลุมหลากหลายทั้ง พลาสติก สี ยารักษาโรค ผงซักฟอก วัตถุระเบิด ไยเทียม สีย้อมผ้า ยาฆ่าแมลง เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีผู้ประกอบการหลากหลายและมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อาทิ DKSH, SK Herb, WORLD CHEMICAL, Sarapat Chemical เป็นต้น

อย่างไรก็ตามธุรกิจอุตสาหกรรม ก็ยังแยกย่อยลงไปอีกมากมายหลายแขนง ตามรูปแบบของสินค้าแต่ละประเภท รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการนำเข้า ส่งออกหรือจัดจำหน่าย

 

กระบวนการขายของธุรกิจอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง?

แน่นอนว่าก่อนผลิตสินค้าใดสินค้าหนึ่ง ผู้ทำธุรกิจด้านอุตสาหกรรมต้องมี “การพัฒนาแนวคิดและแนวทางการเติบโต” ของผลิตภัณฑ์ก่อน เพื่อกำหนดให้ได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นอะไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร และมีคู่แข่งรายใดบ้างเพื่อจำกัดสินค้าให้สามารถนำไปผลิตได้จริง และถึงแม้ว่าจะเข้าใจตัวผลิตภัณฑ์ดีแล้วก็ยังต้องมี “การทำวิจัยตลาด” เพื่อหาตลาดที่มีศักยภาพ เพื่อสำรวจวิธีที่จะทำให้ดียิ่งขึ้น จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการ “ออกแบบผลิตภัณฑ์” โดยคำนึงถึงข้อมูลที่ได้รับมาและต้นทุนที่มีเพื่อคาดการณ์กำไรในอนาคต เพื่อ “คัดเลือกวัตถุดิบและกำหนดวิธีการผลิต” และ “ทดสอบสินค้าทดลอง” เพื่อวิเคราะห์ทรัพยากรและต้นทุนที่ใช้จริงเพื่อทำความเข้าใจ รวมถึงหาจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ก่อน “นำไปผลิตจริง” และตรวจสอบกระบวนการผลิต การจัดจำหน่ายและนำไป “ปรับปรุงกระบวนการ” อย่างต่อเนื่อง

 

ปัญหาของการขายที่ธุรกิจอุตสาหกรรมมักเจอ มีอะไรบ้าง?

  • การขาดแรงงานที่มีฝีมือ
  • ปัญหาในการจัดการสินค้าคงคลัง
  • ขาดซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการการผลิตและการขาย
  • พฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
  • ไม่สามารถรักษาหรือดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจได้
  • รายจ่ายและยอดขายไม่สัมพันธ์กัน

 

ดังนั้น เมื่อธุรกิจอุตสาหกรรมต้องเจอกับปัญหาในกระบวนการขายมากมาย อีกทั้งยังไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ถึงเวลาที่ต้องหาเครื่องมือ หรือระบบเข้ามาช่วยแก้ปัญหาก่อน เพื่อไม่ให้กระทบกับยอดขายหรือกระบวนการขายในระยะยาว ซึ่งระบบ CRM ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หลายธุรกิจอุตสาหกรรมเลือกใช้ในการบริหารทีมขายในยุคนี้ ดังนั้นลองมาดูประโยชน์ที่จะได้รับหากใช้ระบบ CRM เข้ามาช่วยในการจัดการงานขายกันค่ะ

 

7 ประโยชน์ ของการใช้ระบบ CRM สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม

1. ระบบ CRM ช่วยให้การมีส่วนร่วมของลูกค้าที่ดีขึ้น

การนำระบบ CRM มาใช้ในการบริหารทีมขาย จะช่วยให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำไปวางแผนการสื่อสารกับลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำเสนอสินค้า บริการได้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจง ลูกค้าก็จะมีความสนใจและทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจเราในที่สุด อย่างระบบ R-CRM ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม CRM สำหรับการบริหารทีมขายที่สามารถดูรายละเอียด และค้นหาข้อมูลของลูกค้าได้โดยง่าย รวมทั้งสามารถจัดการ Segments ของทะเบียนลูกค้าเพื่อจัดกลุ่มลูกค้าตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นกลุ่มเป้าหมาย สำหรับส่งข่าวสาร และโปรโมชั่นทาง SMS และอีเมลผ่านเครื่องมือ R-Message 

 

2. ติดตามลูกค้าเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพ

ระบบ CRM ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยสร้างคุณค่า และมีความสำคัญสำหรับการจัดการความสัมพันธ์ที่คุณมีกับลูกค้าปัจจุบันด้วยการติดตามลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยใน R-CRM ของ Readyplanet สามารถบันทึกทะเบียนลูกค้าไว้ในระบบเพื่อให้ติดต่อง่าย และกรณีที่ธุรกิจผูกระบบ R-Web และ R-Shop ข้อมูลลูกค้าจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าและทีมขายสามารถนำข้อมูลไปติดตามและจัดการการขายได้เพิ่มเติมอีกด้วย

 

r-crm ระบบบริหารทีมขายสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม

 

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน

สิ่งที่สำคัญที่สุดของระบบ CRM ก็คือการที่ช่วยให้ทีมขายจัดระเบียบและสร้าง Pipeline การขายได้มีประสิทธิภาพและปิดดีลการขายได้ง่ายมากขึ้น และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่าง ๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบริการลูกค้า ในการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการขายและสินค้าเพื่อนำไปพัฒนากลยุทธ์ต่อไปได้

ตัวอย่างระบบ R-CRM ของ Readyplanet สามารถเพิ่มข้อมูล Lead และจัดการ Sales Pipeline ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเครื่องมือสำคัญที่ทีมขายต้องใช้ทำงานเป็นประจำ เช่น บันทึกรายงาน, สร้างใบเสนอราคา, ตั้งแจ้งเตือนเพื่อติดต่อหาลูกค้าในครั้งต่อไป เป็นต้น

 

การทำงานร่วมกันของทีมขาย

 

 

4. ระบบ CRM ช่วยทำให้กระบวนการขายมีความคล่องตัวมากขึ้น

ระบบ CRM หรือ โปรแกรม CRM ช่วยให้คุณเข้าใจและจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจของคุณได้ดีมากขึ้น และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานการขายที่คล่องตัวขึ้น และลดการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ

ตัวอย่างระบบ R-CRM ของ Readyplanet มีระบบบริหารจัดการรายการสั่งซื้อ (Order Management) ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการรายการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งดูรายละเอียดรายการสั่งซื้อและทะเบียนลูกค้า จัดการสถานะรายการสั่งซื้อ และอื่นๆ รวมถึงหากใช้งานร่วมกับ R-insight จะช่วยให้เห็นภาพรวมการจัดการสินค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น

 

5. ระบบ CRM มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจที่แม่นยำขึ้น

ปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผู้บริหารสามารถรวบรวมข้อมูลคาดการณ์การขายได้จากระบบ CRM ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด สามารถนำมาวิเคราะห์และช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

ตัวอย่างระบบ R-CRM ของ Readyplanet มีทั้งรายงานสรุปยอดขาย ทั้งยอดขายรวม, แบ่งตามผู้ใช้, แบ่งตามสินค้า R-Insights ช่วยให้ดูข้อมูลรายงานสถิติสำคัญของธุรกิจ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

6. ปรับปรุงประสบการณ์การซื้อของลูกค้า

ระบบ CRM จะช่วยให้ทีมขายคาดการณ์การเติบโตของยอดขายในอนาคตโดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีภายในระบบและนำไปคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด ทำให้สามารถวางแผน กำหนดเวลา และจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอต่อความต้องการเพิ่มประสบการณ์และความภักดีให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างระบบ R-CRM ของ Readyplanet สามารถเชื่อมต่อกับหลากหลายช่องทาง ด้วย R-Chat แพลตฟอร์มบริหารแชททุกช่องทางในที่เดียว ทั้งแชทจากหน้าเว็บไซต์, แชทจาก LINE OA, และแชทจาก Facebook Messenger เพื่อให้ทีมขายของธุรกิจคุณ เริ่มต้นติดต่อและ ติดตามลูกค้าได้อย่างไม่ตกหล่น

 

 การบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรม

 

 

7. ระบบ CRM ช่วยให้ธุรกิจมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ระบบ CRM สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าคิดและค้นหาวิธีการปรับปรุงคุณภาพให้สม่ำเสมอ ทำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีกลไกข้อเสนอแนะที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น นำไปสู่อัตราการซื้อ (Conversion) ที่เพิ่มขึ้น และช่วยให้รายได้สูงขึ้นตามไปด้วย

ตัวอย่างระบบ R-CRM ของ Readyplanet จะช่วยกรอง lead จาก Sales Pipeline เพื่อหาลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะปิดการขายได้ และทีมขายสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อศึกษาและหาความต้องการของลูกค้า ค้นหาทางเลือกที่เป็นไปได้เพื่อนำไปสู่การปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สรุป

หากมีระบบ CRM จะช่วยให้กระบวนการในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและปรับปรุงการขายผลิตภัณฑ์ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะจะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า ช่วยให้พนักงานขายเข้าใจความต้องการของผู้ซื้อได้ดีขึ้น ปิดดีลได้รวดเร็วขึ้น และระบุโอกาสในการขายต่อยอดหรือการกำหนดเป้าหมายซ้ำได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม Readyplanet R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ทำให้เข้าใจการใช้งานได้ง่าย เหมาะสมสำหรับธุรกิจไทย และช่วยประหยัดเวลาการจัดการพนักงานขาย ติดต่อ และสรุปยอดขายได้อีกด้วย

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี