R-Insights อัปเดตรายงานใหม่ Sales Essentials ภาพรวมเกี่ยวกับข้อมูลการขายสินค้า

การวางแผนกลยุทธ์สำหรับการบริหารการขายและการตลาด ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจากจะทำให้ธุรกิจได้เห็นแนวโน้มด้านการขายและผลลัพธ์ของการดำเนินงานได้ชัดเจนมากขึ้น สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผน ในการพัฒนาหรือปรับปรุงแนวทางการทำงาน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ ดังนั้น เครื่องมือหนึ่งของ Readyplanet ที่มีความสำคัญสำหรับด้านนี้โดยเฉพาะ ก็คือ R-Insights ที่เป็นตัวช่วยในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขาย และการทำการตลาดของธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขายและแสดงออกมาในรูปแบบของกราฟและสถิติต่าง ๆ ดังนั้น Readyplanet จึงได้มีการศึกษาและวางแผนพัฒนารายงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อมาช่วยยกระดับการบริหารทีมขายของธุรกิจในหลาย ๆ แง่มุม โดยล่าสุดได้มีการอัปเดตรายงานใหม่ คือ รายงาน "Sales Essential" ซึ่งเป็นรายงานที่แสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการขาย ช่วยให้ธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวม และรายละเอียดของการขายได้อย่างรอบด้าน ตั้งแต่กระบวนการได้มาของ Lead, กิจกรรมการขายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการติดตามลูกค้า จนถึงขั้นตอนการปิดการขาย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้การวางแผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจต่อไปได้  

 

1. Sales Essential รายงานภาพรวมเกี่ยวกับการขายสินค้าของธุรกิจ

การบริหารจัดการทีมขายนั้น นอกจากการฝึกฝนทีมขายให้มีทักษะในการติดตามลูกค้าและการปิดการขายได้สำเร็จแล้วนั้น การวิเคราะห์ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจากการขาย ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจ ผู้บริหารและผู้จัดการทีมขาย สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการขายได้อย่างประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดจากการขาย มักจะต้องดูจากข้อมูลหลาย ๆ มุม เพื่อการวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้าน ประเภทของกลุ่มลูกค้าที่ปิดการขายได้, สินค้าที่ขายดี / สินค้าที่ขายไม่ดี, ยอดขายของเซลส์แต่ละคน หรือยอดขายสะสมเปรียบเทียบในแต่ละช่วง เป็นต้น 

แต่หลายครั้ง ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขาย อาจจะพบปัญหาในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลการขายได้ยากและมีความซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อมีการเก็บข้อมูลจำนวนมากจากหลายแหล่ง หรือเมื่อต้องใช้เวลานานในการรวบรวมรายงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลออกมาในรูปแบบกราฟหรือสถิติ ซึ่งนับว่าขั้นตอนข้างต้นเหล่านี้เป็นส่วนที่ทำให้เสียเวลาการทำงานไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว

ดังนััน ด้วยความสำคัญของข้อมูลที่เกิดจากการปิดการขายในแง่มุมต่าง ๆ นั้น Readyplanet จึงได้ต่อยอดพัฒนารายงานใหม่ใน R-Insights โดยรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ของการปิดการขายในแต่ละหัวข้อที่สำคัญจาก R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย มาแสดงเป็นแดชบอร์ดที่ธุรกิจสามารถเห็นข้อมูล สถิติภาพรวมต่าง ๆ ได้ในที่เดียว โดยใช้ชื่อว่า Sales Essential หรือ รายงานภาพรวมเกี่ยวกับการขายสินค้า โดยมีตัวอย่างข้อมูลที่แสดง เช่น มูลค่าปิดการขายแบ่งตามกลุ่มลูกค้า, อันดับลูกค้าที่มีการซื้อสูงสุด, ยอดขายสะสมเปรียบเทียบ, ยอดขายแบ่งตามสินค้า, แบ่งตามทีม เป็นต้น ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขาย และเจ้าของธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวมได้ในที่เดียว อีกทั้งยังสามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ผ่านการดาวน์โหลด เพื่อนำไปใช้งานต่อได้  

 

R-Insights Sales Essentials lead performance

 

 

2. ประโยชน์ของ Sales Essential 

รายงาน Sales Essential นั้น มีการแสดงข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับการขายสินค้าในหลากหลายมุม ที่สามารถดูได้ง่ายภายในที่เดียว ดังนั้นรายงานนี้จึงมีประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขาย รวมถึงทีมขายเองด้วยเช่นกัน ดังนี้

 

ประโยชน์ Sals Essential สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขาย

สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขาย รายงานภาพรวมด้านการปิดการขายนี้ ถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยส่งเสริมให้การบริหารทีมขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การทำงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น

- ช่วยติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของพนักงานขาย เช่น ด้านจำนวน Lead และมูลค่าที่ปิดการขายได้ ทำให้เห็นว่าธุรกิจมีการปิดการขายจากลูกค้าเก่า หรือใหม่มากกว่ากัน, ลูกค้ารายใดทำยอดขายได้สูงที่สุด เพื่อที่จะได้ดูแลและรักษาความสัมพันธ์อันยาวนานที่ดีกับลูกค้ารายนั้น ๆ

- วิเคราะห์ข้อมูลการขายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จากที่แต่ก่อนผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายขาย ต้องคอยรอรายงานการขายหรือรายงานความคืบหน้าจากเซลส์ ทำให้เสียเวลาไปค่อนข้างมาก หรือบางครั้งเมื่อทีมขายเจอปัญหาก็ไม่สามารถดูข้อมูลและแก้ไขได้ทันท่วงที ดังนั้นรายงานนี้จึงเป็นประโยชน์และตอบโจทย์การทำงานได้เป็นอย่างดี

- กำหนดเป้าหมายการขายและตัดสินใจได้แม่นยำ เมื่อผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายขายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย รายงานสถิติที่แสดงเป็นแดชบอร์ดใน Sales Essential นี้ จะช่วยให้ธุรกิจเห็นแนวโน้มในการทำงาน และเป้าหมายการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสมเหตุสมผลมากขึ้น

 

 

ประโยชน์ Sals Essential สำหรับทีมขาย

สำหรับทีมขายหรือเซลส์นั้น รายงานนี้ก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันในด้านต่าง ๆ เช่น 

- สามารถติดตามผลการทำงานของตนเองได้อย่างรวดเร็ว
- นำข้อมูลที่ได้มาวางแผนแนวทางในการติดตามลูกค้าและใช้ในการปรับปรุงเทคนิคการขาย
- เพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้สำเร็จตามเป้าหมาย

 

3. R-Insights Sales Essential แสดงข้อมูลอะไรบ้าง?

สำหรับรายงาน "Sales Essential" ใน R-Insights เป็นรายงานในหัวข้อ Outcome โดยแสดงภาพรวมเกี่ยวกับข้อมูลการขายสินค้า ซึ่งนำข้อมูลหลายส่วนทั้งในมุมของลูกค้า, แหล่งที่มา, สินค้า จาก R-CRM มาแสดงเป็นแดชบอร์ด และ กราฟ ที่สามารถดูข้อมูลภาพรวม ได้สะดวกในที่เดียว รวมถึงสามารถส่งออกข้อมูลรายละเอียดเป็นไฟล์ Excel ได้ด้วย เพื่อการนำข้อมูลไปใช้งานต่อในด้านต่าง ๆ 

 

R-Insights Essential

 

รายงาน Sales Essential แสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการขาย ดังนี้

1. ภาพรวม Lead ทั้งหมด

  • แสดงมูลค่าทั้งหมดที่ปิดการขายได้ และมูลค่าเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้าตามช่วงเวลาที่เลือกไว้
  • จำนวน Lead ทั้งหมดที่ปิดการขายได้
  • มูลค่าเฉลี่ยต่อ Lead
  • มูลค่าที่ปิดการขายได้จากลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ (ลูกค้าใหม่ คือ ทะเบียนลูกค้าที่ยังไม่เคยมีการปิดการขายได้ใน R-CRM)

 

R-Insights Sales Essential Lead All

 

 

2. Marketing Sources

แสดงข้อมูลจำนวน Lead ที่ปิดการขายได้แบ่งตามแหล่งที่มา ทำให้ได้เห็นข้อมูลว่า Lead ที่มาจากแต่ละแหล่ง สามารถสร้างยอดขายให้ธุรกิจได้เป็นจำนวนเท่าใด อันดับลูกค้าสูงสุดของแหล่งที่มานั้น ๆ คือใคร, สินค้าใดขายดีที่สุดสำหรับแหล่งนั้น ๆ เป็นต้น จะเห็นว่าข้อมูลตรงนี้ช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายขาย รวมถึงทีมการตลาดได้สามารถมีข้อมูลอ้างอิงในการนำไปปรับใช้วางแผนการทำงานต่อไปได้ เช่น หาก Lead จากแหล่งไหนมีประสิทธิภาพที่ดี ก็จะได้วางกลยุทธ์เชิงรุกทั้งในด้านการขายและการทำการตลาดในการทำให้ได้ Lead จากช่องทางนั้น ๆ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 

R-Insights Sales Essential Marketing Source

 3. อันดับทะเบียนลูกค้าสูงสุด

แสดงข้อมูลทะเบียนลูกค้าที่มีมูลค่าปิดการขายได้สูงสุด 10 ราย ในรูปแบบกราฟแท่ง โดยเป็นข้อมูลที่สามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เพื่อดูว่า Lead แต่ละรายเป็นใครบ้าง มีมูลค่าเท่าใด รวมถึงมีเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดการขายด้วย ทำให้ได้เห็นข้อมูลของ Lead สำคัญ ที่สร้างยอดขายให้ธุรกิจได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้ดูแล Lead รายนั้น ๆ ต่อไป ให้เป็นลูกค้าของธุรกิจเราไปอย่างยาวนาน

 

R-Insights account close sales

 


4. ยอดขายสะสมเปรียบเทียบ

กราฟนี้เป็นการแสดงผลยอดขายเปรียบเทียบระหว่าง "มูลค่ายอดขายสะสมในช่วงเวลาที่เลือก (มูลค่าปัจจุบัน)" กับ "มูลค่ายอดขายสะสมช่วงก่อนหน้า (มูลค่าก่อนหน้านี้)" เพื่อช่วยให้ธุรกิจเห็นภาพรวม และแนวโน้มของยอดขายว่ามีแนวโน้มอย่างไรบ้าง ดูข้อมูลเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าได้ ว่าผลการทำงานและติดตามการขายของทีมขาย มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ หรือมีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะส่งผลต่อยอดขายในอนาคต เพื่อจะได้วางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

R-Insights Sales Comparison with previous period

 

 

5. อันดับสินค้าสูงสุด

แสดงข้อมูลสินค้าที่มีมูลค่าปิดการขายได้สูงสุด 10 รายการ โดยมีการแสดงผลในรูปแบบของกราฟแท่ง โดยจะทำให้ธุรกิจได้ทราบว่า สินค้าหรือบริการประเภทใดของธุรกิจที่มียอดขายสูงสุดและแต่ละสินค้ามีการปิดการขายมูลค่าเท่าใด สามารถนำเข้าข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนการขาย จัดทำโปรโมชั่นที่สามารถช่วยกระตุ้นยอดขายได้เพิ่มขึ้นได้ หรือสินค้าใดที่อาจจะยังขายหรือสร้างยอดขายยังไม่ดีพอ ก็อาจจะต้องมีการใช้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมต่อไปเช่นกัน

 

R-Insights Sales Essential product close sales

 

 

6. อันดับทีมสูงสุด

แสดงข้อมูลทีมขาย ที่มีมูลค่าปิดการขายได้สูงสุด 10 รายการ ในรูปแบบกราฟแท่ง แต่หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือหากธุรกิจใดมีทีมขายมากกว่า 10 ทีม ก็ยังสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ข้อมูลส่วนนี้ช่วยให้ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขาย ได้ทราบถึงการทำงานของแต่ละทีมว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง 

 

R-Insights Sales Essentials Team close sales

 

7. อันดับผู้ใช้สูงสุด

แสดงข้อมูลผู้ใช้ที่มีมูลค่าปิดการขายได้สูงสุด 10 รายการในรูปแบบกราฟแท่ง การมีข้อมูลส่วนนี้จะทำให้เห็นข้อมูลการปิดการขายของเซลส์แต่ละคนได้อย่างละเอียด ว่าแต่ละคนมีผลการทำงานและสร้างยอดขายได้เป็นมูลค่าเท่าใด หรือหากมีจำนวนเซลส์ที่มากกว่า 10 คน ก็สามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

 

R-Insights Sales essential Users close sales

 

8. ป้ายกำกับสินค้าสูงสุด

แสดงข้อมูลป้ายกำกับสินค้าที่มีมูลค่าปิดการขายได้สูงสุด 10 รายการในรูปแบบกราฟแท่ง ซึ่งบางครั้งในการขายสินค้าหรือบริการ เซลส์จะมีการติดป้ายกำกับสินค้าเพิ่มเติม เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามการขาย รวมทั้งในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ก็ทำได้ง่ายได้โฟกัสในสินค้านั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเอง 

 

R-Insights Sales Essential Proct Label Close sales

 

9. รายละเอียด

แสดงรายละเอียดของรายการ Lead ที่ปิดการขาย โดยแสดงข้อมูล วันที่บันทึกยอดขาย, ชื่อทะเบียนลูกค้า, สถานะลูกค้า, ทีม, ผู้ใช้, ชื่อสินค้า, จำนวน, ราคาต่อหน่วย และราคารวม ดังตัวอย่าง ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้ สามารถกดส่งออกด้วยการดาวน์โหลดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อนำข้อมูลไปใช้ต่อได้
 
 
R-Insights Sales Essential Lead details
 
  

 

4. เทคนิคการเลือกดูข้อมูล และ การดาวน์โหลดไฟล์ Excel

การดูข้อมูลจากแดชบอร์ด, กราฟ และตารางรายละเอียดต่าง ๆ นั้น เพื่อช่วยให้สามารถเจาะลึก และ วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น Readyplanet ได้ออกแบบรายงาน Sales Essential ที่สามารถเลือกดูข้อมูลจากตัวกรองต่าง ๆ รวมถึงส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้ดังนี้

 

  • การเลือกดูข้อมูลแบบเจาะลึก

สามารถคลิกบริเวณแดชบอร์ดในหัวข้อที่ต้องการดูข้อมูลเจาะลึกเพิ่มเติม เช่น คลิกในส่วน "ลูกค้าใหม่" เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่า ลูกค้าใหม่ที่ปิดการขายได้นั้นเป็นธุรกิจอะไรบ้าง, มาจากแหล่งที่มาใด หรือซื้อสินค้าอะไรบ้าง เป็นต้น

 

R-Insights Sales Essential Lead

 

สามารถคลิกบริเวณหัวข้อที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น คลิกหัวข้อ "อันดับลูกค้าสุงสุด" เพื่อดูข้อมูลทะเบียนลูกค้าทั้งหมดที่ปิดการขายได้ในช่วงเวลาที่เลือก ซึ่งจะแสดงรายละเอียดมูลค่า และ จำนวนของ Lead ที่ปิดการขายได้ รวมถึงมูลค่า และ เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดการขาย ดังตัวอย่าง

 

R-Insights Sales Essential Account

 

 

  • การดาวน์โหลดไฟล์ Excel

เมื่อมีการคลิกเพื่อดูรายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ เช่น อันดับทะเบียนลูกค้าสูงสุด, อันดับสินค้าสูงสุด เป็นต้น สามารถคลิก "ดาวน์โหลด Excel" เพื่อส่งออกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อนำไปใช้งานต่อได้

 

R-Insights Sales Essential Accounts

 

รวมถึงตารางแสดงรายละเอียด Lead ที่ปิดการขายทั้งหมด ก็สามารถคลิก "ดาวน์โหลด Excel" เพื่อส่งออกข้อมูลได้เช่นกัน

 

R-Insights download file

 

  • การใช้งาน Smart Filter

สำหรับการเลือกดูข้อมูลในรายงาน Sales Essential  นอกจากการคลิกหัวข้อต่าง ๆ เพื่อดูข้อมูลแบบเจาะลึกแล้วนั้น ยังสามารถใช้งานเครื่องมือ "Smart Filter" เพื่อกรองดูข้อมูลโดยละเอียดได้มากยิ่งขึ้น โดยตัวกรองที่สามารถเลือกดูข้อมูลได้ คือ ช่วงเวลาที่ปิดกาขาย, Pipeline, ทีม, ผู้ใช้, ป้ายกำกับสินค้า, สินค้า และ Marketing Sources ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

 

R-Insights Sales essential smart filter

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือ แพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี


โปรแกรม CRM