อัปเดตรายงาน R-Insights โฉมใหม่! ตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าเดิม

R-Insights ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญ ที่ใช้งานร่วมกับ R-CRM เพื่อช่วยให้สามารถดูข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้งาน R-CRM เช่น การปิดการขาย, การจัดการสถานะรายการสั่งซื้อจาก R-Shop, การเช็คอิน เป็นต้น ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงสามารถส่งออกข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อได้

Readyplanet ได้ให้ความสำคัญ และต่อยอดพัฒนาทั้งในส่วนของ R-CRM และ R-Insights อยู่เสมอ โดยในเวอร์ชันล่าสุดได้มีการอัปเดตการแสดงผลรายงานของ R-Insights เป็นรูปแบบใหม่ ช่วยให้การดูรายงานสถิติทำได้ง่าย รวดเร็ว แสดงผลสวยงาม และมีมุมมองที่สามารถช่วยให้ธุรกิจรู้จัก และเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดเวลาในการทำรายงานประจำเดือน ประจำสัปดาห์ของทีมขาย เพื่อให้สามารถใช้เวลากับการติดตามลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในรอบนี้มีรายละเอียดการพัฒนาเพิ่มเติม ดังนี้

1. ปรับรูปแบบการแสดงผลเมนูเป็นรูปแบบใหม่ 

การแสดงผลรูปแบบเดิม

จากเดิมการแสดงข้อมูลรายงานต่าง ๆ จะแสดงเป็นเมนูด้านซ้าย ดังตัวอย่าง โดยรวมรายงานทั้งในส่วนของการจัดการ Lead และการจัดการสถานะรายการสั่งซื้อจากระบบ R-Shop ไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งเมื่อมีจำนวนรายงานค่อนข้างมาก อาจทำให้การเลือกดูรายงานต่าง ๆ ทำได้ไม่สะดวกมากนัก

 

 

การแสดงผลรูปแบบใหม่

เนื่องจากข้อมูลรายงานใน R-Insights ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ รายงานเกี่ยวกับการจัดการ Lead  และรายงานเกี่ยวกับการจัดการสถานะรายการสั่งซื้อจากระบบ R-Shop ดังนั้น เพื่อให้แสดงผลรายงานทั้ง 2 ส่วนได้อย่างชัดเจน และสามารถเลือกดูรายงานต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น จึงมีการปรับรูปแบบการแสดงผล จากเมนูด้านซ้ายมาเป็นเมนูด้านขวา และแยกรายงานออกเป็น 2 หัวข้ออย่างชัดเจน คือ Leads และ Orders ดังรูป

 

  

สำหรับในหัวข้อ Leads แสดงข้อมูลรายงาน 2 กลุ่ม คือ ทั่วไป และสรุปยอดขายประจำปี ซึ่งประกอบไปด้วยรายงานต่าง ๆ ดังนี้

 • Pipeline : ภาพรวมจำนวน Lead และมูลค่าของ Lead ในแต่ละขั้นตอน
 • การใช้งาน : สถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของ Lead
 • ปิดการขาย : สถิติปิดการขายของผู้ใช้
 • ปิดการขายในมุมมอง Cohort : สถิติปิดการขายของผู้ใช้ โดยติดตามดู Lead ที่ถูกสร้างภายในกรอบเวลาที่เลือก
 • เหตุผลเลิกติดตาม : สถิติการให้เหตุผลในการเลิกติดตามลูกค้า
 • เช็คอิน : สถิติของการเช็คอิน
 • ข้อมูลเชิงลึกของ Lead : สถิติของ Lead จากการทำ Google Ads
 • สรุปยอดขายประจำปี : มูลค่ารวมของ Lead ที่ปิดการขายได้ โดยแบ่งเป็นรายงานภาพรวม, แบ่งตามทีม ,แบ่งตามผู้ใช้ และแบ่งตามสินค้า

 

 

 

หัวข้อ Orders แสดงรายงานเกี่ยวกับการจัดการสถานะรายการสั่งซื้อ สำหรับธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์มสร้างร้านค้าออนไลน์ R-Shop ซึ่งสามารถดูข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการสั่งซื้อได้ ดังนี้

 • Pipeline : จำนวน และมูลค่าของรายการสั่งซื้อในแต่ละขั้นตอน
 • การใช้งาน : สถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของรายการสั่งซื้อ
 • ยอดสั่งซื้อ : สถิติยอดขายจากรายการสั่งซื้อ 

 

 


 

 

2. เพิ่มรายงานใหม่ “รายงานปิดการขายในมุมมอง Cohort

จากเดิม R-Insights มีรายงานปิดการขายเพื่อให้สามารถดูภาพรวมมูลค่าปิดการขายได้ โดยเป็นการดูในมุมมองของ Lead ทั้งหมดที่ปิดการขายได้ในกรอบเวลาที่เลือก ซึ่งเป็น Lead ที่ถูกสร้างจากช่วงเวลาใดก็ได้ แต่เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดูภาพรวมการปิดการขายได้หลายมุมมองมากยิ่งขึ้น จึงได้ต่อยอดพัฒนารายงานใหม่ "รายงานปิดการขายในมุมมอง Cohort" ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถดู "ข้อมูลการปิดการขายของ Lead แต่ละรุ่น" โดยสามารถดูภาพรวมว่า Lead ที่ถูกสร้างในกรอบเวลาที่เลือก สามารถปิดการขายได้แล้วจำนวนเท่าไหร่  

 

 

สามารถเลือกดูข้อมูลโดยใช้ตัวกรองตามช่วงเวลา, Pipeline, ทีม และผู้ใช้ได้ ซึ่งรายงานปิดการขายในมุมมอง Cohort จะแสดงข้อมูล 4 ส่วน คือ แบ่งตามผู้ใช้, แบ่งตามสินค้า, แบ่งตามป้ายกำกับสำหรับสินค้า และแบ่งตามแหล่งที่มา ดังนี้

แบ่งตามผู้ใช้ : แสดงข้อมูลการปิดการขายของผู้ใช้แบบรายคน

 

 

 

แบ่งตามสินค้า : แสดงข้อมูลปิดการขายแบ่งตามสินค้า กรณีมีการเพิ่มสินค้าในระบบ R-CRM และใส่มูลค่า Potential หรือสร้างใบเสนอราคาไว้ โดยแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับรายงานแบ่งตามผู้ใช้

 

 

 

แบ่งตามป้ายกำกับสำหรับสินค้า : แสดงข้อมูลปิดการขายแบ่งตามป้ายกำกับสำหรับสินค้า กรณีมีการเพิ่มป้ายกำกับสำหรับสินค้า และติดป้ายกำกับที่รายการสินค้าไว้ โดยแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับรายงานแบ่งตามผู้ใช้

 

 

 

แบ่งตามแหล่งที่มา : แสดงข้อมูลปิดการขายแบ่งตามแหล่งที่มาของ Lead โดยแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับรายงานแบ่งตามผู้ใช้

 

 

 

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-Insights : รายงานปิดการขายในมุมมอง Cohort 

 


 

  

3. รายงานสรุปยอดขายประจำปีรูปแบบใหม่ มาพร้อม "Smart Filter"

รายงานสรุปยอดขายประจำปี ถือเป็นอีก 1 รายงานสำคัญ ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดูภาพรวมมูลค่า Lead ที่ปิดการขายได้ โดยจากเดิมจะแสดงข้อมูลภาพรวม, ข้อมูลแบ่งตามผู้ใช้, แบ่งตามสินค้า และแบ่งตามป้ายกำกับสินค้า โดยมีตัวกรองให้สามารถเลือกดูข้อมูลได้ตามปี, Pipeline, ทีม และผู้ใช้ แต่จะสามารถเลือกตัวกรองได้ครั้งละ 1 รายการเท่านั้น ทำให้มีข้อจำกัดในการเลือกดูข้อมูล

 

 

 

จากข้อจำกัดข้างต้น จึงได้มีการปรับรูปแบบของรายงานสรุปยอดขายประจำปีเป็นรูปแบบใหม่ โดยแบ่งออกเป็นรายงานภาพรวม แบ่งตามทีม แบ่งตามผู้ใช้ และแบ่งตามสินค้า เพื่อช่วยให้สามารถดูรายงานในมุมมองต่าง ๆ ได้หลายมิติมากขึ้น 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องมือ "Smart Filter" ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถของตัวกรอง ให้สามารถเลือกดูข้อมูลได้หลายมุมมอง และสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

 

 

 

โดยจากการปรับรูปแบบ และเพิ่มเครื่อง "Smart Filter" ของรายงานสรุปยอดขายประจำปีนั้น จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือกดูข้อมูลได้ดังนี้

ภาพรวม เป็นรายงานภาพรวมของยอดขายในแต่ละเดือนของปีปัจจุบัน และยังสามารถเลือกดูมุมมองเปรียบเทียบยอดขายกับปีก่อนหน้าได้

 

 

สามารถใช้งาน Smart Filter เพื่อเลือกดูข้อมูลตามปี, Pipeline และทีมได้

 

 

แบ่งตามทีม เป็นรายงานสำหรับการดูยอดขายของทีม และสามารถเลือกดูมุมมองเปรียบเทียบยอดขายของแต่ละทีมได้

 

 

 

สามารถใช้งาน Smart Filter เพื่อเลือกดูข้อมูลตามปี, Pipeline, ป้ายกำกับสินค้า และสินค้าได้

 

 

แบ่งตามผู้ใช้ เป็นรายงานสำหรับการดูยอดขายของผู้ใช้ และสามารถเลือกดูมุมมองเปรียบเทียบยอดขายของแต่ละผู้ใช้ได้

 

 

สามารถใช้งาน Smart Filter เพื่อเลือกดูข้อมูลตามปี, Pipeline, ทีม, ป้ายกำกับสินค้า และสินค้าได้

 

 

แบ่งตามสินค้า เป็นรายงานสำหรับการดูยอดขายของแต่ละสินค้า และป้ายกำกับสินค้า

 

 

สามารถใช้งาน Smart Filter เพื่อเลือกดูข้อมูลตามปี, Pipeline, ทีม, ผู้ใช้งาน และป้ายกำกับสินค้าได้

 

 

 

นอกจากนี้เครื่องมือ Smart Filter ยังสามารถเลือกข้อมูลได้มากกว่า 1 ตัวเลือก (Multi Select) ช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือกดูข้อมูลเปรียบเทียบได้หลายมุมมอง และตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-Insights : รายงานสรุปยอดขายประจำปี (Annual Sales Report)

 


 

 

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี