ใหม่! R-Insights 2.0 อัปเดตเวอร์ชั่น เพิ่มความสามารถของรายงาน Activities และรายงาน Cohort

R-Insights ได้มีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ โดยได้มีการพัฒนาความสามารถของ รายงาน Activities และ รายงานปิดการขายในมุมมอง Cohort เพื่อการใช้งานร่วมกับระบบ R-CRM ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในรายงานการใช้งาน (Activities) นั้น ได้มีการเพิ่มข้อมูลการติดตามบันทึกกิจกรรมระหว่างเซลส์กับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่หลาย ๆ ธุรกิจต้องการเก็บข้อมูล ทั้งในมุมของเซลส์ที่ต้องทำรายงานรายสัปดาห์ รายเดือน หรือมุมของเจ้าของธุรกิจที่อยากรู้ว่าเซลส์มีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าอย่างไรบ้าง เช่น บันทึกการพูดคุย ต่อรอง การออกไปพบลูกค้า เป็นต้น ข้อมูลรายงานการใช้งานนี้ จะช่วยให้ลดเวลาในการทำรายงาน ทั้งยังสามารถดูข้อมูลแบบ Real time ได้ทุกเมื่อ

ส่วนใน รายงานปิดการขายในมุมมอง Cohort ก็ถือเป็นอีกรายงานที่ช่วยเปรียบเทียบข้อมูล Lead ที่เข้ามา กับ Lead ที่ปิดการขายได้ในแต่ละรุ่น ในมุมมองมูลค่า และมุมมองจำนวน ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยำมากขึ้น เพราะมีข้อมูลผู้ใช้งาน สินค้า ป้ายกำกับสินค้า และแหล่งที่มาที่ชัดเจน ไปติดตามรายละเอียดการอัปเดตได้เลยค่ะ

 

1. ปรับรูปแบบการแสดงผลรายงาน Activities พร้อมเพิ่มรายงานใหม่ “Activities In-Depth”

Activities เป็นรายงานที่สรุปจำนวน และรายละเอียดของ Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดูภาพรวม และเปรียบเทียบการใช้งานของผู้ใช้ได้ โดยได้มีการต่อยอดพัฒนารายงานใหม่ “Activities In-Depth”  ซึ่งแสดงรายละเอียดกิจกรรมทางการขายต่าง ๆ ของทีมขายในแต่ละวัน เช่น เช็คอิน, ปิดการขาย, สร้างใบเสนอราคา เป็นต้น ช่วยลดขั้นตอนการทำรายงานของเซลส์ โดยข้อมูลที่บันทึกในระบบ CRM จะถูกนำไปสรุปเป็นรายงานให้อัตโนมัติ หัวหน้าทีมขาย และทีมผู้บริหาร สามารถดูข้อมูลได้ครบถ้วนแบบ Real Time

“Activities In-Depth” 

รายงาน “Activities In-Depth” แสดงรายละเอียดกิจกรรมทางการขายต่าง ๆ ดังนี้ 

 • ผู้ใช้งาน : แสดงชื่อผู้ใช้งานที่มีการบันทึกกิจกรรม
 • วันที่ : วันที่ดำเนินการบันทึกกิจกรรม
 • จำนวน Lead : จำนวน Lead ที่มีการบันทึกกิจกรรมในแต่ละวัน
 • ชื่อ Lead : แสดงชื่อ Lead ที่มีการติดตามบันทึกกิจกรรม
 • ผู้ติดต่อ/ตำแหน่ง : แสดงชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้ติดต่อ
 • กิจกรรม : ประเภทกิจกรรม และรายละเอียดที่มีการดำเนินการต่างๆ

 

 r-insights lead activities in depth

 

  

สามารถใช้เครื่องมือ Smart Filter เพื่อเลือกดูข้อมูลได้มากกว่า 1 ตัวเลือก (Multi Select) ช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือกดูข้อมูลเปรียบเทียบได้หลายมุมมอง และตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น

1. บันทึก : บันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม Lead เช่น รายละเอียดการต่อรอง, บันทึกขั้นตอนการดำเนินการ รวมถึงไฟล์แนบที่บันทึกไว้
2. การติดตาม : ข้อมูลการแจ้งเตือนเพื่อติดตามลูกค้า หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Lead
3. ปิดการขาย : การเลื่อนขั้นตอนของ Lead ไปยังขั้นตอนสุดท้าย โดยระบบบันทึกมูลค่าปิดการขาย
4. เลื่อนสถานะ Lead : การเลื่อนขั้นตอนของ Lead ไปยังขั้นตอนต่อไป เพื่อให้ทราบสถานะของ Lead ในปัจจุบัน
5. เลื่อนสถานะ Lead ย้อนกลับ : การเลื่อนขั้นตอนของ Lead กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า เช่น เลื่อนขั้นตอนผิด สามารถย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้าได้
6. ย้าย Lead ข้าม Folders : การย้าย Lead ไปยังกล่องเลิกติดตาม หรือกล่องข้อมูลไม่ถูกต้อง
7. ย้าย Lead ข้าม Pipelines : การย้าย Lead ไปติดตามที่ Pipeline อื่น กรณีที่มีการใช้งานมากกว่า 1 Pipeline
8. ส่งต่อ Lead : การส่งต่อ Lead ไปให้ผู้ใช้งานอื่นติดตาม หรือดูแลต่อ
9. อีเมล : การส่งอีเมลจาก ระบบ R-CRM
10. ใบเสนอราคา : การสร้าง แก้ไข ขออนุมัติ เลือกใช้งาน และยกเลิกการใช้งานใบเสนอราคา
11. ใบแจ้งหนี้ : การสร้าง และแก้ไขใบแจ้งหนี้
12. เช็คอิน : การบันทึกตำแหน่งที่ตั้งที่มีการปักหมุดสถานที่  

 

 

นอกจากเพิ่มรายงานใหม่แล้ว ยังได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อปรับรูปแบบการแสดงผลข้อมูล Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน ดังนี้


Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน

- การแสดงผลรูปแบบเดิม

จากเดิมแสดงผลเป็นกราฟเส้น ในตาราง Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน และกรองดูข้อมูลจากช่วงเวลา Pipeline ทีม และผู้ใช้งาน

 r-insights lead activity old display

 

- การแสดงผลรูปแบบใหม่

มีการปรับการแสดงผลใหม่ ดังนี้

 • กราฟแท่ง แสดงจำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน
 • กราฟเส้น แสดงค่าเฉลี่ย 7 วันของ Lead ที่ถูกดำเนินการ 

และเมื่อนำเมาส์ไปแตะที่กราฟแท่งหรือกราฟเส้น จะแสดงจำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการ และค่าเฉลี่ย 7 วันของ Lead ที่ถูกดำเนินการ

 เปรียบเทียบ Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน

- การแสดงผลรูปแบบเดิม

แสดงผลเป็นกราฟเส้น สามารถเลือกผู้ใช้งานแต่ละรายเพื่อเปรียบเทียบจำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน เริ่มต้นระบบจะแสดงข้อมูล 5 ผู้ใช้งานที่มีการดำเนินการสูงสุด โดยสามารถเลือกแสดงผู้ใช้งานอื่นได้สูงสุด 10 ผู้ใช้งาน

 

r-insights lead daily actioned old display

 

- การแสดงผลรูปแบบใหม่

แสดงผลเป็นกราฟแท่งแบบซ้อน (Stacked Column Chart) สามารถเลือกผู้ใช้งานแต่ละรายเพื่อเปรียบเทียบจำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน เริ่มต้นระบบจะแสดงข้อมูล 5 ผู้ใช้งานที่มีการดำเนินการสูงสุด โดยสามารถเลือกแสดงผู้ใช้งานอื่นได้สูงสุด 10 ผู้ใช้งาน

 

 

โดยสามารถใช้เครื่องมือ Smart Filter สำหรับเลือกดูข้อมูลได้ ดังนี้

 • สามารถเลือก ช่วงเวลา ที่ต้องการดูข้อมูลได้ เช่น วันนี้, เมื่อวาน, 2 วันที่ผ่านมา, สัปดาห์นี้, สัปดาห์ที่ผ่านมา, 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา, เดือนนี้, เดือนที่แล้ว, 2 เดือนที่ผ่านมา และกำหนดเอง
 • สามารถเลือก Pipeline เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ตาม Pipeline ที่ต้องการได้
 • สามารถเลือก ทีม เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของแต่ละทีมได้
 • สามารถเลือก ชื่อของผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของผู้ใช้งานรายที่ต้องการได้
 • สามารถเลือก กิจกรรม เพื่อให้ระบบแสดงกิจกรรมทางการขายตามที่ต้องการได้

 

 

แยกรายงาน Lead Conversions มาแสดงในเมนูหลัก

เดิมรายงานการใช้งานและรายงาน Lead Conversions เคยอยู่รวมกัน แต่ปัจจุบันได้แยกออกมา เพื่อการดูรายละเอียดแต่ละรายงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

- การแสดงผลรูปแบบเดิม

 r-insights menu lead activities old display

 

- การแสดงผลรูปแบบใหม่

 

 

2. ปรับรูปแบบการแสดงผล รายงาน “ปิดการขายในมุมมอง Cohort

- การแสดงผลรูปแบบเดิม

แสดงข้อมูลการปิดการขายของ Lead แต่ละรุ่น ช่วยให้สามารถติดตามดูภาพรวมได้ว่า Lead ที่ถูกสร้างในแต่ละเดือน สามารถปิดการขายได้ในเดือนใด ปิดการขายได้จำนวนเท่าไหร่ รวมถึงแสดงมูลค่าของ Lead และจำนวน Lead ที่ปิดการขาย ซึ่งแสดงผลแบ่งตามผู้ใช้, สินค้า, ป้ายกำกับสินค้า และแหล่งที่มา

 r-insights cohort by user report old version

 

- การแสดงผลรูปแบบใหม่

เนื่องจากรายงานรูปแบบเดิม ไม่สามารถเปรียบเทียบในมุมมองของการดูว่า Lead เข้ามาในช่วงเดือนใด และปิดการขายได้ในเดือนใด จำนวนเท่าไหร่ อย่างได้ประโยชน์จริง ๆ จึงปรับการแสดงผลเป็นรูปแบบใหม่

 

มุมมอง มูลค่า Lead

 r-insights cohort lead value report

 

มุมมอง จำนวน Lead

 r-insights cohort lead value report

 

สามารถคลิกที่เดือนที่มีการสร้าง Lead เพื่อเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมแบบรายเดือนได้

 r-insights cohort lead value report

 

สามารถสลับมุมมองการแสดงผลที่ Dropdown ได้ 2 มุมมอง คือ มูลค่า Lead และจำนวน Lead โดยแบ่งประเภทการดูรายงานได้ ดังนี้

 

แบ่งตามผู้ใช้

 r-insights cohort lead value by user report

r-insights cohort lead count by user report

 

แบ่งตามสินค้า

 r-insights cohort lead value by product report

 

แบ่งตามป้ายกำกับสินค้า

 r-insights cohort lead count by product label report


แบ่งตามแหล่งที่มา


r-insights cohort lead value by source report

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี