Readyplanet R-CRM อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่

Readyplanet R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ได้มีการอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดของฟีเจอร์สำคัญสำหรับใช้ในการทำงานขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้ต่อยอดพัฒนาเพิ่มความสามารถของฟีเจอร์ต่าง ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับหลากหลายธุรกิจ ซึ่งฟีเจอร์ที่มีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ในครั้งนี้ ได้แก่ 1. ระบบอนุมัติใบเสนอราคา ซึ่งได้พัฒนาความสามารถเพิ่มเติมโดยให้ตั้งค่ารูปแบบ Flow อนุมัติได้หลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละธุรกิจมากยิ่งขึ้น 2. การนำเข้าสินค้า โดยสามารถใส่ส่วนลดของสินค้าแต่ละรายการได้ 3. ฟีเจอร์ตั้งเวลาแจ้งเตือน ซึ่งสามารถใส่บันทึกข้อความเพิ่มเติมได้ ซึ่งแต่ละฟีเจอร์จะมีการใช้งานอย่างไรบ้าง ไปดูขั้นตอนพร้อมกันได้เลยค่ะ

1. ระบบอนุมัติใบเสนอราคา

ฟังก์ชัน "อนุมัติใบเสนอราคา (Approve Quotation)" เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้สามารถตั้งค่า Flow การอนุมัติใบเสนอราคาโดยสามารถกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติและรูปแบบการแสดงผลของใบเสนอราคาได้ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ทีมขายจำเป็นต้องมีการขออนุมัติใบเสนอราคากับหัวหน้าทีมขายหรือทีมผู้บริหารก่อน จึงสามารถส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าได้

 

R-CRM Approve_Quotation

 

จากเดิมระบบอนุมัติใบเสนอราคาจะสามารถตั้งค่าได้ 2 รูปแบบเท่านั้น คือ แบบผู้อนุมัติ 1 คน และ แบบผู้อนุมัติ 2 คน (ตามลำดับ) แต่เนื่องจากธุรกิจที่ใช้งานระบบ Readyplanet R-CRM  มี Flow การอนุมัติที่แตกต่างกัน  การตั้งค่าเพียง 2 รูปแบบข้างต้น จึงอาจจะยังไม่ครอบคลุมการใช้งาน Readyplanet จึงได้ต่อยอดพัฒนาให้ระบบอนุมัติใบเสนอราคา สามารถตั้งค่า Flow สำหรับอนุมัติใบเสนอราคาได้หลากหลากมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้แต่ละธุรกิจ สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถสร้าง Flow อนุมัติใบเสนอราคาได้ที่เมนู "ตั้งค่า" > "อนุมัติใบเสนอราคา"

 

R-CRM Create Quotation Flow

 

สามารถสร้าง Flow อนุมัติโดยตั้งชื่อ Flow ได้ตามต้องการ และเลือกสามารถจำนวนผู้อนุมัติเป็น 1 คน หรือ 2 คนได้

 

R-CRM Approver

 

หากตั้งค่า Flow อนุมัติโดยมีผู้อนุมัติ 2 คน จะสามารถตั้งค่ารูปแบบการอนุมัติเพิ่มเติมได้ถึง 3 รูปแบบ คือ ตามลำดับ, ทั้ง 2 คน และ คนใดคนหนึ่ง 

 

R-CRM Approval Type

 

กรณีตั้งค่า Flow อนุมัติโดยมีผู้อนุมัติ 2 คน และเลือกรูปแบบการอนุมัติแบบตามลำดับ จะสามารถตั้งค่าเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อนุมัติคนที่ 2 สามารถเห็นรายการรออนุมัติของผู้อนุมัติคนที่ 1 ก่อนได้ รวมถึงสามารถเลือกให้ผู้อนุมัติคนที่ 2 อนุมัติแทนคนที่ 1 ได้

 

 R-CRM Two Approver

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน Readyplanet R-CRM : ระบบอนุมัติใบเสนอราคา

 


 

2. สามารถนำเข้าสินค้าโดยใส่ส่วนลดของสินค้าแต่ละรายการได้

สำหรับธุรกิจที่ใช้งาน Readyplanet R-CRM จะสามารถเพิ่มสินค้าในระบบเพื่อใช้งานในการบันทึก มูลค่า Potential แบบระบุสินค้า หรือใช้งาน ระบบใบเสนอราคา โดยสามารถเพิ่มสินค้า และใส่รายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าได้ รวมถึงสามารถกำหนดส่วนลดสูงสุด ที่ต้องการให้ลดได้ทั้งในรูปแบบจำนวนเงิน หรือเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากเดิมการกำหนดส่วนลดจำเป็นต้องใส่ข้อมูลทีละรายการเท่านั้น ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สะดวกสำหรับธุรกิจที่มีรายการสินค้าจำนวนมาก

R-CRM Product Discount

 

สำหรับ Readyplanet R-CRM เวอร์ชันล่าสุดนั้น ได้พัฒนาเพิ่มเติมให้สามารถนำเข้าข้อมูลสินค้า โดยกำหนดส่วนลดสูงสุดได้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเข้าข้อมูลสินค้า ให้สามารถใส่ข้อมูลสินค้าได้อย่างครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างสำหรับเตรียมข้อมูลได้ที่เมนู "ตั้งค่า" > "จัดการสินค้า"  จากนั้นเลือกนำเข้า และคลิก "ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง" ดังรูป

 

R-CRM Download File Product

 

สามารถใส่ข้อมูลส่วนลดสูงสุดที่สามารถลดได้ของสินค้าแต่ละรายการ โดยใส่จำนวน % หรือจำนวนเงินได้ ดังตัวอย่าง

 

R-CRM Import_Product

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน Readyplanet R-CRM : จัดการสินค้า

 


 

3. ฟีเจอร์ตั้งเวลาแจ้งเตือน สามารถใส่บันทึกเพิ่มเติมได้

ฟีเจอร์ตั้งเวลาแจ้งเตือน ถือว่าเป็นอีก 1 ฟีเจอร์ใน R-CRM ที่มีความสำคัญ ซึ่งช่วยให้ทีมขายหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องติดต่อลูกค้า สามารถตั้งเวลาแจ้งเตือนสำหรับการติดตามลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ตกหล่น โดยจากเดิมจะสามารถเลือกตั้งเวลาแจ้งเตือนได้ แต่ยังไม่สามารถใส่บันทึก หรือรายละเอียดสำหรับการแจ้งเตือนได้ ดังนั้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถทราบได้ว่า การแจ้งเตือนที่กำหนดไว้นั้น ต้องติดต่อเรื่องใด หรือมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างไร จึงพัฒนาเพิ่มเติมให้ฟีเจอร์ตั้งเวลาแจ้งเตือน สามารถใส่บันทึกได้ ดังรูป

 

R-CRM Reminder Note

 

โดยหากมีการใส่บันทึกเพิ่มเติมไว้ในขั้นตอนการตั้งแวลาแจ้งเตือน เมื่อดูรายละเอียด Lead ในมุมมองปฏิทิน  จะสามารถดูรายละเอียดการแจ้งเตือนแต่ละรายการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง

 

R-CRM Calendar

 

 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือ Readyplanet R-CRM : การจัดการ Lead

 

 

R-CRM หนึ่งในเครื่องมือสำคัญของ Readyplanet Marketing Platform 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี