R-Insights อัปเดตรายงานใหม่ Sales and Marketing Dashboard

R-Insights อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ Sales and Marketing Dashboard รายงานสำหรับดูภาพรวมของกิจกรรมการขายและการตลาดของธุรกิจในหน้าเดียว ซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ Lead ที่กำลังติดตาม เลิกติดตาม หรือปิดการขายได้แล้ว รวมไปถึง Conversions แหล่งที่มา และมูลค่าของ Lead โดยเลือกดูข้อมูลตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ เป็นการใช้งานร่วมกันกับระบบ R-CRM ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแสดงผลในรูปแบบแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย ดูง่าย สวยงาม และสามารถคลิกดูข้อมูลในมุมมองต่าง ๆ ได้ เช่น แหล่งที่มาของ Lead ใดที่มีมูลค่าสูง และมีการปิดการขายได้ หรือการเลิกติดตาม Lead เกิดขึ้นในขั้นตอนใดของกระบวนการขาย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารหรือฝ่ายการตลาดดูภาพรวมและทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่อไป โดยมีรายละเอียดการอัปเดต ดังนี้

1. Sales and Marketing Dashboard

สำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากที่ธุรกิจต้องมีการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ให้เป็นระบบแล้ว สิ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจได้มองเห็นผลลัพธ์ด้านการขายและการตลาดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำนั้น ก็คือการที่ต้องนำรายงานต่าง ๆ มาวิเคราะห์ผล เพื่อนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การดูรายงานแต่ละส่วนแยกกัน อาจทำให้ธุรกิจไม่สามารถมองภาพรวมทั้งหมดได้ บางครั้งก็ต้องเปิดดูแยกกันไปมาหลาย ๆ ไฟล์ และเปรียบเทียบข้อมูลเอง ซึ่งต้องใช้เวลานาน แก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนได้ไม่ทันท่วงทีและอาจจะเสียลูกค้าคนสำคัญไปได้ง่าย ๆ 

ด้วยเหตุนี้ Readyplanet จึงได้พัฒนารายงานใหม่ ที่ชื่อว่า Sales and Marketing Dashboard หรือแดชบอร์ดสรุปข้อมูลภาพรวมของกิจกรรมการขายและการตลาดของธุรกิจ ที่มีการประมวลผลข้อมูลมาจาก R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ซึ่งแดชบอร์ดนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถตัดสินใจและปรับแผนการขายและการตลาดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการแสดงข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ในรูปแบบกราฟที่ดูได้ง่าย เช่น Conversions, Marketing Source, มูลค่าของ Lead รวมถึงภาพรวม Lead ในแต่ละวัน มูลค่าของยอดขายที่เลือกดูตามช่วงเวลาได้ 

 

2. ประโยชน์ของ Sales Essential

 • มองเห็นภาพรวมของกิจกรรมการขายและการตลาด: แดชบอร์ดนี้จะช่วยให้ผู้บริหารได้มองเห็นภาพรวมของกิจกรรมการขายและการตลาดทั้งหมดในหน้าจอเดียว เห็นแนวโน้มและโอกาสในการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
 • ติดตามและวิเคราะห์ผลการขาย: ผู้บริหารที่นอกจากสามารถติดตามการทำงานของทีมขายได้ผ่าน Sales Pipeline ใน R-CRM แล้ว ในแดชบอร์ดนี้จะเป็นอีกเครื่องมือที่ทำให้มองเห็นภาพรวมกิจกรรมการขายได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิเคราะห์การทำงานของทีมขายในแต่ละกิจกรรมได้อย่างละเอียด มีข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการปรับแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้
 • การวิเคราะห์ลูกค้า: ข้อมูลส่วนนี้สามารถช่วยผู้บริหารในการวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า และให้สามารถสร้างกลยุทธ์การขายที่เหมาะสมและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
 • วิเคราะห์แคมเปญการตลาด: ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และประเมินผลของแคมเปญการตลาดจากข้อมูลของจำนวน Lead ที่ได้จากช่องทางการทำการตลาดต่าง ๆ ทำให้สามารถปรับแผนการตลาดได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การทำงานร่วมกัน: Sales and Marketing Dashboard เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมการขายและการตลาดสามารถแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ทำให้ทุกคนมีภาพเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน
 
 

3. R-Insights Sales and Marketing Dashboard 

สำหรับ Sales and Marketing Dashboard ใน R-Insights มีการแสดงผลข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์หลายส่วน ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลจาก R-CRM และนำมาแสดงผลเป็นแดชบอร์ดภาพรวมของกิจกรรมการขายและการตลาดของธุรกิจในหน้าเดียว โดยจะประกอบไปด้วยข้อมูลหลายส่วน ดังนี้

 • กล่องทั้งหมด
 • กำลังติดตาม 
 • ปิดการขาย
 • Conversions
 • เลิกติดตาม + ข้อมูลไม่ถูกต้อง
 • Marketing Sources
 • Lead ที่มีมูลค่า
 • Lead ในแต่ละวัน
 • รายละเอียดของ Lead

 r-insights sales and marketing dashboard

 

 

3.1 กล่องทั้งหมด

เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของ Lead ที่อยู่ในแต่ละกล่อง ตามช่วงเวลาที่เลือกดูข้อมูล โดยจะมีข้อมูลที่แสดง ดังนี้

 • Lead ทั้งหมด คือ จำนวน Lead ทั้งหมดที่สร้าง ตามช่วงเวลาที่เลือก (ไม่ได้หมายถึงจำนวน Lead ทั้งหมดของธุรกิจ)
 • ปิดการขาย คือ จำนวน Lead ที่มีการปิดการขาย ตามช่วงเวลาที่เลือก
 • เลิกติดตาม + ข้อมูลไม่ถูกต้อง คือ จำนวน Lead ที่ย้ายไปกล่องเลิกติดตาม และกล่องข้อมูลไม่ถูกต้อง ตามช่วงเวลาที่เลือก
 • กำลังติดตาม คือ จำนวน Lead ที่กำลังติดตามที่ค้างอยู่ใน Inbox ตามช่วงเวลาที่เลือก
 r-insights sales and marketing dashboard กล่องทั้งหมด

 

3.2 กำลังติดตาม

เป็นส่วนที่แสดง ข้อมูลจำนวนและมูลค่าของ Lead ที่กำลังติดตามที่อยู่ในกล่อง Inbox ตามแต่ละขั้นตอนของ Pipeline ตามช่วงเวลาที่เลือก ซึ่งจำนวนรวมของ Lead จะตรงกันกับกำลังติดตามในข้อมูลกล่องทั้งหมด

 

3.3 ปิดการขาย

เป็นส่วนที่แสดงข้อมูล จำนวนและมูลค่าของ Lead ที่มีการปิดการขายเรียบร้อยแล้ว โดยจะแสดงตามช่วงเวลาที่เลือก ซึ่งจำนวนที่ปิดการขายในส่วนนี้จะมีจำนวนเท่ากับ จำนวนปิดการขายใน "กล่องทั้งหมด" ด้วย

 r-insights sales and marketing dashboard กำลังติดตาม3.4 Conversions

เป็นส่วนที่แสดง Funnel ของ Conversions ซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่มักจะมีรูปทรงคล้ายกรวย ที่บ่งบอกถึงขนาดด้านบนของกรวยที่กว้าง และค่อย ๆ เล็กลงจนถึงปลายกรวยด้านล่าง เปรียบเสมือนจำนวนของ Lead ที่เลื่อนผ่านในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย ไปจนถึงขั้นตอนปิดการขาย

รวมถึงการย้าย Lead ไปกล่องเลิกติดตาม และข้อมูลไม่ถูกต้องในขณะที่ Lead อยู่ในแต่ละขั้นตอน แสดงผลในรูปแบบเปอร์เซ็นต์และจำนวน  รายละเอียดในส่วนนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูความเปลี่ยนแปลงของจำนวน Lead ตั้งแต่เข้ามาใน Pipeline ได้ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นตอนปิดการขาย และจะได้เข้าใจพฤติกรรมของ Lead รวมถึงข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ ที่จะทำให้ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายขายและผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถนำไปวิเคราะห์ วางแผนการทำงานต่อไปได้


3.5 เลิกติดตาม + ข้อมูลไม่ถูกต้อง

เป็นส่วนของข้อมูลที่แสดงอยู่ข้าง ๆ Conversions โดยจะแสดงจำนวน Lead ที่มีการส่งไปยังกล่องเลิกติดตามและข้อมูลไม่ถูกต้อง ระหว่างที่มีการติดตามในแต่ละขั้นตอน ซึ่งแสดงข้อมูลเป็นตัวเลขสีแดง (ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง)

 r-insights sales and marketing dashboard conversions และเลิกติตตาม3.6 Marketing Sources

สำหรับในส่วนนี้ ถือเป็นส่วนที่สำคัญกับทีมการตลาด เพื่อคอยดูผลลัพธ์ของ Lead ว่ามาจากช่องทางไหนมากที่สุด และช่องทางไหนสามารถปิดการขายได้สำเร็จมากกว่ากัน จะได้เป็นสัญญาณในการวางแผนการทำการตลาดให้เหมาะสมและได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้น โดยในส่วนนี้จะเป็นการแสดงผลข้อมูลจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของ Lead ตามแหล่งที่มา (Marketing Sources) ในรูปแบบกราฟวงกลม (Pie Chart) โดยจะแบ่งข้อมูลสูงสุด คือ 10 แหล่งที่มาตามลำดับ ลำดับที่ 1-9 แสดง ชื่อแหล่งที่มา (Sources) ส่วนลำดับที่ 10 แสดงอื่น ๆ (Others) สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดแต่ละแหล่งที่มาได้

 slea and marketing dashboard marketing source3.7 Lead ที่มีมูลค่า

ในส่วนนี้จะมีการแสดงข้อมูลของ Lead ที่มีมูลค่า (Potential Value) จากการสร้างใบเสนอราคาและมูลค่า Potential ซึ่งแสดงจำนวน Lead, มูลค่ารวมทั้งหมด และค่าเฉลี่ย ซึ่งจะมีทั้งข้อมูล Lead ทั้งหมด, Inbox, ปิดการขาย และเลิกติดตาม + ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ข้อมูลในเชิงนี้ จะช่วยทำให้ทีมขายสามารถวางแผนการติดตามการขายกับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ เพราะสามารถดูจากแนวโน้มด้านโอกาสการขายได้อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น ไม่ได้เป็นการคาดเดาไปเอง เช่น จากภาพด้านล่าง Lead ที่มีมูลค่าใน Inbox ตอนนี้มีจำนวน 14 Lead และมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1.1 ล้านบาท ดังนั้น ผู้จัดการฝ่ายขายก็สามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ในการกระตุ้นทีมขาย เพื่อหาแนวทางเพิ่มโอกาสในปิดการขายให้ได้สำเร็จ เป็นต้น

 r-insights sales and marketing dashboard lead ที่มีมูลค่า

 

3.8 Lead ในแต่ละวัน

ข้อมูลในส่วนนี้ จะเป็นการแสดงข้อมูลสถิติของ Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน ตามแหล่งที่มาต่าง ๆ ในรูปแบบของกราฟแท่งและยังสามารถกดดูรายละเอียดที่กราฟแท่งได้ด้วยเช่นกัน

 r-insights sales and marketing dashboard lead ในแต่ละวัน3.9 รายละเอียดของ Lead

ในส่วนนี้ เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของ Lead ในแต่ละวัน โดยแบ่งตามผู้ใช้งาน โดยจะอยู่ถัดมาจากกราฟภาพรวมและเป็นการแสดงข้อมูลที่เชื่อมโยงกันกับข้อมูลที่ผู้ใช้ Filter ด้านบน มีรายละเอียด ดังนี้

 • วันที่สร้าง : แสดงวันที่ และเวลาที่มีการสร้าง Lead 
 • ชื่อทะเบียนลูกค้า : แสดงชื่อทะเบียนลูกค้าที่มีการบันทึกในระบบ R-CRM
 • อีเมล : แสดงอีเมลของ Lead
 • เบอร์โทรศัพท์ : แสดงเบอร์โทรศัพท์ของ Lead
 • ทีม : แสดงชื่อทีมที่ดูแล Lead
 • ผู้ใช้ : แสดงชื่อผู้ใช้งานที่มีการสร้าง Lead
 • กล่อง : แสดงชื่อกล่องที่อยู่ของ Lead ว่าอยู่ในกล่อง Inbox, ปิดการขาย หรือเลิกติดตาม + ข้อมูลไม่ถูกต้อง
 • ขั้นตอน : แสดงชื่อขั้นตอนของ Lead
 • มูลค่า : แสดงมูลค่าของ Lead
 • Marketing Source : แสดงข้อมูลแหล่งที่มาของ Lead
 • Lead ID : แสดง ID ของ Lead

 

r-insights sales and marketing dashboard รายละเอียดของ lead

 

 

4. การ Filter ข้อมูลและการดาวน์โหลด Excel

 • การ Filter ข้อมูล: หากต้องการดูข้อมูลตามที่ต้องการ สามารถใช้งาน Smart Filter เพื่อเลือกดูข้อมูลตามวันที่สร้าง Lead, Sales Pipeline, ขั้นตอนของ Lead, ทีม, ผู้ใช้, กล่องและ Marketing Sources ได้

 

r-insights sales and marketing dashboard smart filter

 

รวมถึงหากต้องการเลือกดูข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจง สามารถคลิกที่กราฟเพื่อดูข้อมูลตามที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น อยากรู้จำนวน Lead ตามแหล่งที่มา (Marketing Sources) ข้อมูลทั้งหมดในหน้า Dashboard ก็จะปรับเปลี่ยนตามแหล่งที่มาที่เลือก หากต้องการ Reset ข้อมูลกลับมาเป็นค่าเริ่มต้น ให้คลิกที่ปุ่ม Clear

 r-insights sales and marketing dashboard marketing sources specific

 

 • การดาวน์โหลด Excel: ข้อมูลรายละเอียดของ Lead นั้น ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ โดยคลิกได้ที่ปุ่มด้านบนขวามือ ตามรูปตัวอย่างด้านล่างนี้

 

r-insights sales and marketing dashboard การดาวน์โหลด Excel

 


 

 

5. R-Insights Sales Check-in Report เพิ่มการแสดงข้อมูล ชื่อ Lead และชื่อบริษัท

นอกจากนี้ R-Insights ยังได้มีการอัปเดตความสามารถของรายงาน Sales Check-in เพิ่มเติม โดยมีการเพิ่มการแสดงข้อมูล ชื่อ Lead และชื่อบริษัท เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดูรายงานเช็คอินสำหรับผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนมากขึ้น 

 

r-insights sales check-in report

 

 

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี