Readyplanet R-CRM อัปเดตฟีเจอร์ใหม่

Readyplanet R-CRM แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นอีก 1 เครื่องมือที่เรดดี้แพลนเน็ตให้ความสำคัญ และต่อยอดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมการทำงานของหลากหลายธุรกิจ สำหรับบทความนี้เป็นการรวบรวมรายละเอียดฟีเจอร์ของ Readyplanet R-CRM ที่มีการอัปเดตในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ รวมถึงเพิ่มความสามารถของฟีเจอร์เดิมหลายส่วน ซึ่งหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับธุรกิจได้ ดังนี้

 

1. ฟีเจอร์ใหม่ "Potential Value"

เนื่องจากเดิมการบันทึกมูลค่าของ Lead จำเป็นต้องสร้างใบเสนอราคาในระบบ R-CRM เท่านั้น โดยระบบจะนำมูลค่าของใบเสนอราคาที่เลือกใช้งานไปคำนวณ และแสดงผลในส่วนต่าง ๆ ของระบบ เช่น นำไปคำนวณเป็นยอดขาย, แสดงในรายงาน Pipeline และในรายงานปิดการขาย เป็นต้น ทำให้บางธุรกิจอาจจะไม่สามารถใช้งานได้สะดวกมากนัก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้งานใบเสนอราคา แต่ต้องสร้างใบเสนอราคาเพื่อบันทึกยอดขายในระบบ

ดังนั้น Readyplanet จึงได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ เพื่อช่วยให้สามารถใส่ "Potential Value" โดยกรอกมูลค่าของสินค้า/บริการที่นำเสนอ หรือกรอกมูลค่าที่ปิดการขายได้ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างใบเสนอราคา เพื่อให้ระบบบันทึกยอดขาย และแสดงข้อมูลในรายงาน R-Insights โดยสามารถเลือกใส่มูลค่าได้ 2 รูปแบบ คือ ไม่ระบุสินค้า และ ระบุสินค้า

 

 

 

แบบไม่ระบุสินค้า

สามารถกรอกมูลค่าได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุรายการสินค้า/บริการ โดยสามารถใส่ ชื่อ Potential (ไม่บังคับกรอก) เช่น รายละเอียดการนำเสนอ, ชื่อโครงการ, บันทึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จากนั้นใส่มูลค่าที่ต้องการ และคลิกบันทึกได้ ดังรูป

 

 

 

แบบระบุสินค้า

กรณีต้องการใส่มูลค่าโดยระบุสินค้า/บริการ สามารถคลิก "เพิ่มสินค้า" เพื่อเลือกสินค้าและบันทึกเป็นมูลค่า Potential ได้

 

 

ศึกษารายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ การจัดการ Lead : มูลค่า Potential 

 

 

2. สามารถนำเข้าสินค้าโดยใส่ป้ายกำกับได้ 

สำหรับการเพิ่มสินค้าในระบบ Readyplanet R-CRM สามารถทำได้โดยเพิ่มสินค้าทีละรายการ หรือกรณีมีสินค้าหลายรายการ สามารถนำเข้าสินค้าโดยเตรียมข้อมูลตามไฟล์ตัวอย่างของระบบได้ แต่เนื่องจากเดิม การนำเข้าสินค้า ยังไม่สามารถใส่ข้อมูลป้ายกำกับของสินค้าได้ ต้องนำเข้าสินค้าในระบบก่อน จากนั้นต้องเลือกเพิ่มป้ายกำกับให้สินค้าทีละรายการ ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน สำหรับธุรกิจที่มีสินค้าจำนวนมาก

ดังนั้นทางทีมจึงได้พัฒนาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสามารถในการนำเข้าสินค้า ช่วยให้สามารถนำเข้าสินค้าโดยให้ระบบติดป้ายกำกับให้อัตโนมัติได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างของระบบเพื่อเตรียมข้อมูลสินค้าได้

 

 

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างจากระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถข้อมูลรายการสินค้า และใส่ชื่อป้ายกำกับสำหรับสินค้าแต่ละรายการในได้ดังตัวอย่าง  ซึ่งชื่อป้ายกำกับที่ใส่ในไฟล์สำหรับนำเข้าสินค้าต้องตรงกับป้ายกำกับสำหรับสินค้าที่เพิ่มไว้ในระบบ R-CRM 

 

 

เมื่อเตรียมข้อมูลสินค้าทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกไฟล์เพื่อนำเข้าข้อมูล โดยระบบจะติดป้ายกำกับสินค้าให้อัตโนมัติ ดังตัวอย่าง


 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-CRM : การนำเข้าสินค้า


 

3. สามารถกำหนดช่วงเวลาการใช้งานของสินค้าได้

เมื่อมีการเพิ่มสินค้าในระบบ R-CRM ผู้ใช้จะสามารถเลือกใช้งานสินค้าเพื่อบันทึกมูลค่า Potential หรือสร้างใบเสนอราคาได้ โดยหากมีสินค้าบางรายการที่ต้องการใช้งานบางช่วงเวลาเท่านั้น หรือมีสินค้าบางรายการที่หยุดจำหน่ายชั่วคราว เดิมจะไม่สามารถเลือกเปิด/ปิดการใช้งานได้ ต้องใช้วิธีเพิ่ม/ลบสินค้าเท่านั้น

สำหรับรอบนี้จึงได้พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการสินค้า ให้สามารถกำหนดช่วงเวลาใช้งานของสินค้าได้ โดยในหน้าเพิ่ม/แก้ไขสินค้า จะสามารถเลือกวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดได้ 3 รูปแบบ คือ กำหนดวันเริ่มต้นเพียงอย่างเดียว, กำหนดวันสิ้นสุดเพียงอย่างเดียว หรือกำหนดทั้งวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด เช่น สินค้าพิเศษขายเฉพาะบางช่วงเท่านั้น หรือสินค้าบางตัวหยุดจำหน่ายชั่วคราว เป็นต้น โดยในขั้นตอนการบันทึกมูลค่า Potential หรือสร้างใบเสนอราคา จะสามารถเลือกเพิ่มสินค้าที่ยังอยู่ในช่วงเวลาใช้งานได้เท่านั้น

 

 

กรณีนำเข้าสินค้า สามารถกำหนดวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดใช้งานได้เช่นเดียวกัน

 

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-CRM : จัดการสินค้า (Products)

 

 

4. กำหนดข้อความแนบท้ายใบเสนอราคาได้มากกว่า 1 รูปแบบ

สำหรับธุรกิจที่ใช้งาน R-CRM และมีการสร้างใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ สามารถตั้งค่า "ข้อความแนบท้าย (Supplementary Text)" เพื่อเพิ่มข้อความ หรือรายละเอียดต่าง ๆ ในใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ เช่น เงื่อนไขในการให้บริการ, รายละเอียดการชำระเงิน เป็นต้น โดยข้อความจะแสดงผลบริเวณมุมซ้ายล่างของใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ทุกใบที่สร้างจากระบบ  ดังตัวอย่าง

 

 

จากเดิมข้อความแนบท้ายใบเสนอราคา จะสามารถตั้งค่าได้ 1 ข้อความเท่านั้น แต่เนื่องจากบางธุรกิจที่จำเป็นต้องมีเงื่อนไข หรือหมายเหตุที่ต้องการใส่ในใบเสนอราคามากกว่า 1 รูปแบบ เช่น เงื่อนไขแตกต่างกันตามประเภทสินค้า, รูปแบบการชำระเงินตามประเภทบริการ เป็นต้น

ดังนั้น จึงได้ต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติม ให้ธุรกิจสามารถเพิ่มข้อความแนบท้ายใบเสนอราคาได้มากกว่า 1 รายการ และในขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคา จะสามารถเลือกข้อความแนบท้ายที่ต้องการใช้งานได้ โดยสามารถเพิ่ม และจัดการข้อความแนบท้ายได้ที่เมนู "ตั้งค่า" > "ข้อความแนบท้าย" 

 

 

สามารถเพิ่มข้อความแนบท้ายได้มากกว่า 1 รายการ และสามารถแก้ไข หรือเลือกเปิด/ปิดการใช้งานได้ 

 

 

เมื่อเพิ่มข้อความแนบท้ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคา จะสามารถเลือกใช้งานข้อความแนบท้ายได้

หมายเหตุ : ระบบจะแสดงเฉพาะข้อความแนบท้ายที่มีสถานะ "เปิดใช้งาน" เท่านั้น

 

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-CRM : ข้อความแนบท้าย (Supplementary Text)

 

 

 

5. สามารถตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ในใบเสนอราคาได้

สำหรับธุรกิจที่มีการเปิดใช้งาน หักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการไว้ จากเดิมในขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคา ระบบจะแสดงข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นข้อความใต้รายการสินค้า ดังรูป

 

 

แต่เนื่องจากบางธุรกิจ อาจมีความจำเป็นให้ระบบคำนวณมูลค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย และแสดงรวมเป็นราคาสุทธิได้เลย ดังนั้นจึงได้พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถตั้งค่า "การแสดงข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่าย" ได้ โดยเลือกเป็น "แสดงข้อความใต้รายการสินค้า" หรือ "แสดงมูลค่าและคำนวณราคาสุทธิ"

 

 

 

 

 

 

R-CRM หนึ่งในเครื่องมือสำคัญของ Readyplanet Marketing Platform 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี