Day One ศูนย์บำบัดยาเสพติด มาตรฐานสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ

Day One ศูนย์บำบัดยาเสพติด มาตรฐานสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ

เผชิญปัญหาและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงไปพร้อมกันกับศูนย์บำบัดยาเสพติด

ศูนย์บำบัดยาเสพติด

 

ปัญหายาเสพติดถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาชวนฝันร้ายที่ค่อยกัดกินสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้ติดทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง จนสามารถก่อให้เกิดปัญหาในด้านการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงาน ด้านความสัมพันธ์ และด้านอื่น ๆ ตามมา Day One ศูนย์บำบัดยาเสพติดผู้ให้ความสำคัญในเรื่องการเผชิญกับอาการติดยาเสพติดชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงพฤติกรรมเสพติด ติดการพนัน ทำให้ผู้ติดยาเสพติดไม่จำเป็นต้องเผชิญกับปัญหาด้วยตัวคนเดียวอีกต่อไป ด้วยบริการของศูนย์บำบัดยาเสพติดที่พร้อมจะให้การรักษา ฟื้นฟูสภาพจิตใจ ผ่านโปรแกรมบำบัดที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับทุกสภาวะการติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Day One ให้บริการการบำบัดยาเสพติดรายบุคคล ใส่ใจอย่างเข้าถึงด้วยทัศนคติที่เป็นกลาง

โปรแกรมบำบัดยาเสพติดรายบุคคล (Individual Psychotherapy) ถูกออกแบบมาให้สามารถเข้าถึงปัญหาของแต่ละบุคคลได้อย่างลึกซึ้ง ผ่านทัศนคติที่วางตัวเป็นกลาง โดยการใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการรับรู้ทั้งเนื้อหาและอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความไว้วางใจ มีความเห็นอกเห็นใจ ภายใต้การเน้นเรื่องการรักษาความลับที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โปรแกรมบำบัดยาเสพติดรายบุคคลนี้จึงเหมาะสมกับทุกคนที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาติดยาเสพติด ผ่านการให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บำบัดยาเสพติด ที่มีแนวคิดการบำบัดยาเสพติดมากถึง 3 แนวทางที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เช่น

 • หลัก 12 ขั้นตอน (The twelve steps) การบำบัดรายบุคคลผ่านการนำหลัก 12 ขั้นตอนมาให้คำปรึกษาและประยุกต์ใช้ โดยยึดหลัก 12 ขั้นตอนตามแนวพุธที่จัดเป็นการพัฒนาตนเองอย่างเป็นลำดับขั้น เน้นหลักในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตให้อุดมไปด้วยสติและปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

 • Motivational Interviewing (MI) การบำบัดแบบบุคคลผ่านการนำหลัก MI มาใช้ในการสร้างแรงจูงใจ สำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัญหาหลายๆด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์แบบสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการรักษาเป็นสำคัญ

 • บำบัดพฤติกรรมทางปัญญาสำหรับการติดยาเสพติด Cognitive Behavioral Therapy (CBT) การบำบัดรายบุคคลโดยเน้นการพูดคุยไปที่หลักการทางจิตวิทยาของพฤติกรรมโดยตรง ผ่านกระบวนการความรู้ความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีคิด นำไปสู่พฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบใหม่

บริการกลุ่มจิตบำบัดยาเสพติด เข้าถึงทุกสัมพันธภาพอย่างใกล้ชิด

โปรแกรมกลุ่มจิตบำบัดยาเสพติด (Group Therapy) ของศูนย์บำบัดยาเสพติด Day One จะเน้นไปที่การดูแลเข้าถึงปัญหาผ่านกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่าหนึ่งคนในช่วงเวลาเดียวกัน สำหรับการก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้คนอย่างใกล้ชิด ห่างไกลความโดดเดี่ยวที่ต้องเผชิญปัญหาด้วยตัวคนเดียว สำหรับโปรแกรมกลุ่มจิตบำบัดยาเสพติดของศูนย์บำบัดยาเสพติด มีหัวข้อดังนี้

 • การเสริมสร้างแรงจูงใจในการบำบัดสารเสพติด
  การเปลี่ยนแปลงตัวเองจะเกิดขึ้นได้ ผู้เข้ารับการบำบัดจะต้องเกิดความตระหนักถึงปัญหาจากยาเสพติดก่อน จึงจะเกิดความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตามมา ขั้นแรกของกลุ่มบำบัดจึงต้องเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ป่วยก่อน

 • การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy)
  การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้ย้อนกลับไปสังเกตความคิดของตัวเองที่เป็นต้นเหตุ ชักนำให้ตัวเองไปเสพสารเสพติด เมื่อผู้รับการบำบัดเข้าใจความคิดตัวเอง จึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของตัวเอง

 • โรคสมองติดยาเสพติด (Addictive brain)
  จากการวิจัยพบว่าการติดสารเสพติดเป็นโรคทางสมองชนิดหนึ่ง สมองส่วนความคิดและการตัดสินใจจะทำงานแย่ลง สมองส่วนความอยากจะทำงานตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวกับสารเสพติดได้ง่าย และตอบสนองต่อความสุขทางธรรมชาติได้น้อย ทำให้ผู้เสพควบคุมตัวเองได้ยาก

 • วงจรความสัมพันธ์ของตัวกระตุ้น ความคิด ความอยาก และพฤติกรรมการเสพยาเสพ
  ติด สิ่งกระตุ้นที่ทำให้เสพสารเสพติดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่น บางคนอาจเป็นสถานที่ที่เคยเสพ เพื่อนที่เคยเสพด้วย อุปกรณ์การเสพ อารมณ์ที่นำไปสู่การเสพ ดังนั้นการรู้เท่าทันตัวกระตุ้นของตัวเอง ทำให้การป้องกันตัวเองไม่ให้ไปเสพสารเสพติดเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เสมือนเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลม

 • การจัดการกับอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์
  อารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์เป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การเสพสารเสพติด เช่น บางคนอยากสนุก บางคนซึมเศร้า เครียด กังวล จึงไปเสพให้หายเครียด ให้ลืมความทุกข์ การรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง ก็เป็นวิธีป้องกันอย่างนึงไม่ให้เผลอไปเสพสารเสพติด

 • ทักษะการปฏิเสธและการกล้าแสดงสิทธิของตนอย่างเหมาะสม
  เหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้เสพกลับไปเสพติดซ้ำได้ง่ายคือ การเป็นคนไม่กล้าปฏิเสธ ขี้เกรงใจ กลัวเสียเพื่อน ทำให้ถูกชักจูงได้ง่าย การฝึกทักษะการปฏิเสธทำให้ผู้รับการบำบัดมีความมั่นใจในตัวเองในการทำสิ่งที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 • โรคติดสารเสพติดเป็นความเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณ
  โรคติดสารเสพติด ส่งผลต่ออารมณ์พฤติกรรม ส่งผลให้มีความคิดและจิตใจที่แย่ลง จึงมีนิยามว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณ การเลิกสารเสพติจึงจะทำให้ผู้รับการบำบัดกลับมามีจิตใจที่เป็นปกติได้

 • หลัก 12 ขั้นตอน
  แนวคิดของหลัก 12 ขั้นตอน คือการยอมรับ (acceptance) ว่าตนเองมีปัญหาจากสุราและยาเสพติดจนยากเกินกว่าที่จะจัดการด้วยตัวเองได้ จึงต้องหันไปเคารพพึ่งพาพลังอำนาจที่อยู่เหนือตน (Higher power) สิ่งที่ยึดมั่นศรัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ พลังอำนาจที่อยู่เหนือตน (Higher power) คือ สิ่งที่แต่ละคนยึดมั่นศรัทธา เช่น องค์ศาสดาของศาสนาต่างๆ พระพุทธเจ้า พระเยซู พระธรรมคำสอน พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระเจ้า พระศาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เคารพศรัทธา เพื่อนที่แท้ พ่อแม่คู่ชีวิต ลูกๆ ครูบาอาจารย์ เป็นต้น

 • บทบาทของครอบครัวในการแก้ไขปัญหาสุรา
  ครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการช่วยสนับสนุน ให้กำลังใจ ให้ผู้เข้ารับการบำบัดเลิกสารเสพติดได้สำเร็จ อีกทั้งครอบครัวยังต้องช่วยควบคุม ป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ำในช่วงแรกของการเลิกสารเสพติดด้วย

  อีกกรณีคือครอบครัวอาจมีพฤติกรรมส่งเสริมทางอ้อม (Enabling) ทำให้ผู้เสพไม่สามารถเลิกสารได้ เช่น ให้เงินไปเสพสาร ค่อยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเสพสารเสพติด พฤติกรรมที่ครอบครัวคอยช่วยเหลือเหล่านี้ทำให้ผู้เสพ เคยชินกับการที่มีคนค่อยแก้ปัญหาให้ และไม่ได้รับผิดชอบด้วยตัวเอง ดังนั้นหากภายในครอบครัวมีพฤติกรรมเหล่านี้ การแก้ไขคือต้องต้องปรับเปลี่ยนวิธีการช่วยเหลือของคนในครอบครัวด้วย
   
 • อุปนิสัยและวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ดีเพื่อการเลิกสุรา 
  หัวข้อสุดท้ายคือการสร้างอุปนิสัยใหม่ ที่ปลอดสารเสพติดเพื่อทดแทนอุปนิสัยเดิม เช่น การดูแลสุขภาพกายและใจให้ดี การทำกิจกรรมยามว่างที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขที่ยั่งยืน การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนในชีวิต การมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อบอุ่น การรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน ทั้งหมดนี่เป็นอุปนิสัยใหม่ที่ต้องสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงในจิตใจ เพื่อให้เลิกเสพสารเสพติดได้อย่างถาวร


บริการกิจกรรมบำบัดยาเสพติด เข้าถึงทุกความต้องการมากโปรแกรมให้เข้าร่วม

โปรแกรมกิจกรรมบำบัดยาเสพติด (Occupational Therapy) ของศูนย์บำบัดยาเสพติด Day One ได้ถูกออกแบบมาด้วยความหลากหลาย สำหรับโปรแกรมทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้บำบัดแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ ให้ความสำคัญกับการสร้างชีวิตที่สมดุลตามธรรมชาติ ส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้รับการบำบัดให้ห่างไกลจากวงจรชีวิตของการเสพสารเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกิจกรรมมากมายที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดได้ออกแบบและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่น

 • Mindfulness Meditaion การนั่งสมาธิ รับรู้การอยู่กับตัวเอง จัดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในการฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความรู้เท่าทัน ความคิด อารมณ์ และ ความรู้สึกของตนเองอย่างลึกซึ้ง เพิ่มภูมิคุ้มกันในด้วยความสามารถควบคุมตัวเองได้ดียิ่งขึ้น ให้ห่างไกลจากวงจรเดิมๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Music Therapy ดนตรีบำบัดที่จัดเป็น Mind Medicine อึกหนึ่งรูปแบบ มีคุณสมบัติในการช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดนตรีบำบัดของศูนย์บำบัดยาเสพติดยังช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพเช่น การเพิ่มความมั่นใจและความกล้าแสดงออก ช่วยในการฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเอง ปลดปล่อยไปกับจินตนาการสร้างสรรค์ หลีกหนีการนึกถึงการเสพสิ่งเดิมๆได้อย่างเหมาะสม

 • Exercise Therapy การออกกำลังกายที่มุ่งเน้นการกระตุ้นร่างกาย หากผู้เข้ารับบำบัดได้ออกกำลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาทีเป็นสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง จะช่วยให้สารสื่อประสาทในสมองกลับมาหลั่งตามปกติ การบำบัดแบบออกกำลังกายกับศูนย์บำบัดยาเสพติดนี้ หากภายหลังได้ออกกำลังกายต่อเนื่องเป็นอย่างน้อย 6 เดือน จะสามารถช่วยสารความสุขหลั่งตามปกติอย่างเป็นธรรมชาติได้โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปพึ่งยาเสพติด

 • Art Theraphy ศิลปะบำบัด จัดเป็นการเยียวยาผู้เข้ารับการบำบัดโดยการใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางที่จะช่วยแสดงออกถึงอารมณ์ที่อยู่ภายในให้ออกมาสู่โลกภายนอก ทำให้สามารถค้นหาและเผชิญกับสภาวะอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี ศูนย์บำบัดยาเสพติด เน้นการแสดงออกของตัวผู้เข้ารับการบำบัดเป็นสำคัญโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับทักษะความสามารถทางศิลปะใดๆ จึงสามารถแสดงความเป็นตัวเองผ่านศิลปะที่ไม่มีผิดไม่มีถูกได้อย่างเต็มที่ เข้าอกเข้าใจได้เป็นอย่างดี

 • Cooking Therapy การทำอาหารหรือทำขนมด้วยเครื่องมือ สามารถช่วยลดสภาวะความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และยังรวมไปถึงปัญหายาเสพติดที่ผู้เข้ารับการบำบัดต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี ศูนย์บำบัดยาเสพติดยังส่งเสริมให้การทำอาหารสามารถโฟกัสกับช่วงเวลาตรงหน้า ปล่อยวางเรื่องอดีตที่เลวร้าย มุ่งเน้นการใส่ใจในรายละเอียด วัตถุบดิบ ขั้นตอนต่างๆในการทำอาหาร เพื่อค้นหาความสุขเล็กๆที่ซ่อนอยู่และส่งเสริมการใส่ใจสุขภาพของตัวผู้เข้ารับการบำบัดได้โดยตรงกับการทำอาหารจาก ศูนย์บำบัดยาเสพติด

 • Gardening Therapy การทำสวนบำบัด ที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดได้พัฒนาแนวทางที่เน้นไปในการบำบัดทางสุขภาพกายและสุขภาพใจ ภายใต้สภาพแวดล้อมธรรมชาติ ก่อให้เกิดการรับรู้ผ่านระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น รู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ ผ่อนคลาย สดชื่น รับพลังบวก และช่วยลดความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Family Therapy การบำบัดในรูปแบบครอบครัว ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าครอบครัว ศูนย์บำบัดยาเสพติดเลยเน้นความสำคัญไปที่ความรู้ ความเข้าใจของบุคคลในครอบครัวเป็นที่ตั้ง การบำบัดแบบครอบครัวนี้จะช่วยเหลือผู้รับการบำบัดให้มีสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เกิดความเข้าใจ สนับสนุนเป็นกำลังใจให้เผชิญหน้ากับปัญหาโดยตรง ไม่หลีกหนีกลับไปวงจรการใช้ชีวิตที่ต้องพึ่งสารเสพติดแบบเดิมๆ เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยความรู้ความเข้าใจไปพร้อมกับคนในครอบครัวและศูนย์บำบัดยาเสพติด

 • Therapeutic Community (T.C) ชุมชนบำบัด ที่เป็นการจำลองรูปแบบการดำรงชีวิตภายในสังคม ทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้สามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากการพึ่งสารเสพติดภายใต้แนวทางจากศูนย์บำบัดที่สามารถชี้แนวทาง ความรับผิดชอบหน้าที่ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น และ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมได้เป็นอย่างดี

จะเห็นได้ว่า ศูนย์บำบัดยาเสพติด Day One ได้ให้ความสำคัญกับการบำบัดยาเสพติด และ พฤติกรรมเสพติด โดยเฉพาะ จึงได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบำบัดยาเสพติดในศูนย์บำบัดยาเสพติดให้มีความหลากหลาย และเข้าถึงการบำบัดในแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น การบำบัดยาเสพติดรายบุคคล, กลุ่มจิตบำบัดยาเสพติด และ กิจกรรมบำบัดยาเสพติด ที่ล้วนส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการบำบัดไม่ต้องคอยเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตัวคนเดียวอีกต่อไป ภายใต้ภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้ห่างไกลจากวงจรการเสพติดแบบเดิม เข้าสู่สภาวะใหม่ที่เป็นธรรมชาติได้อย่างลงตัว ด้วยการดูแลอย่างใส่ใจ โดยทีมงานศูนย์บำบัดยาเสพติดมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดโดยเฉพาะ สามารถส่งเสริมผู้เข้ารับการบำบัดให้ความสบายใจ สร้างสัมพันธภาพที่ดีไปด้วยกันได้อย่างลงตัว