ประกาศแปรสภาพบริษัทเป็น บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)

 

 

ประกาศแปรสภาพบริษัท

เป็น บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)

 

เนื่องด้วยบริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยชื่อว่า “บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)” โดยบริษัทจะรับโอนไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ดังนั้นการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใด ๆ ทางธุรกิจระหว่างท่านและบริษัทที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป การทำนิติกรรมหรือธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือการส่งเอกสารใด จะเปลี่ยนเป็น

 

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง

ชั้น 17 ห้อง 1701 - 1706 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่: 0107565000239

หนังสือแจ้งการแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชน: คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสาร

หนังสือรับรองบริษัท: คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสาร

ภ.พ 09: คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสาร

 

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ