เชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวกิจกรรม “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบรายงานผู้บริหาร (BI)”


จากนโยบายของรัฐบาล ที่ผลักดันให้มีการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถช่วยในการยกระดับประสิทธิภาพของ SMEs ได้ คือการนำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช้ในองค์กร

 

 

ระบบ ERP คือ ระบบที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม หรืออีกนัยหนึ่งคือ ช่วยการบริหารเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรอย่างสูงสุด ระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศในองค์กรที่สามารถบูรณาการ (Integrate) รวมงานหลักต่างๆ ในบริษัททั้งหมดได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การขาย และการบัญชี และการบริหารบุคคลเข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยง ณ เวลานั้นทันที (Real Time)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบรายงานผู้บริหาร (BI)” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบ Digital กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ SMEs ไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ ลดต้นทุนทางด้านการบริหารจัดการได้อีกทางหนึ่ง

 

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวกิจกรรม “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบรายงานผู้บริหาร (BI) รุ่นที่ 2” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบ Digital กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00น. ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรม อโนมา แกรนด์ ถนนราชดําริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีช่วยธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ซึ่งสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจ สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะ

 

January 13, 2017
Watsanan Saikam
www.ReadyPlanet.com

สนใจรับฟังข้อมูลบริการ

เว็บไซต์สำเร็จรูป, Online Advertising, Training course